HOME>Disclaimer

Disclaimer van Lease Performance

Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. 
Lease Performance B.V. behoudt zich het recht voor om deze website en haar inhoud te wijzigen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Lease Performance B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Lease Performance B.V. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Lease Performance B.V.
Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Lease Performance B.V. in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

ADVIES? 020 610 4595
DEBUG TRAILER: pid:58-1